Menu
Obec Písařov
ObecPísařov

Kanalizace v obci

Dotační program obce Písařov "Domovní ČOV"

 

Tiskopis žádosti o dotaci DČOV obec Písařov.pdf (257.95 kB)

Souhrnna tabulka pro vypocet dotace obec Písařov.pdf (298.47 kB)

Čestné prohlášení bezdlužnost obec Písařov.pdf (187.75 kB)

 

 

STARŠÍ DOKUMENTY

1. 2. 2017 Kompletní projektové dokumentace pro územní rozhodnutí

21. 3. 2016 Aktualizace projektové dokumentace s vyznačením hlavní trasy a s vyznačenými přípojkami k jednotlivým nemovitostem dle připomínek občanů

17. 3. 2016 Otázky a odpovědi ke kanalizaci

4. 2. 2016 Návrh projektové dokumentace s vyznačením hlavní trasy a s vyznačenými přípojkami k jednotlivým nemovitostem

Vážení spoluobčané, jak jsme vás již informovali v průběhu minulého roku, probíhá příprava projektové dokumentace pro výstavbu kanalizace v obci. V současné době je zpracován první návrh projektové dokumentace s vyznačením hlavní trasy a s vyznačenými přípojkami k jednotlivým nemovitostem.
Abychom předešli problémům s připojením jednotlivých nemovitostí v případě výstavby, žádáme všechny majitele nemovitostí, aby v přiložených mapách prostudovali návrh na připojením k vlastním nemovitostem.
V případě, že k napojení vaší nemovitosti máte výhrady, prosíme o sdělení této skutečnosti v termínu do 29.2.2016 na e-mail: jirka.pavlas@seznam.cz nebo osobně na OÚ Písařov.
 

Legenda k níže uvedeným mapovým podkladům

Mapových podkladů (stran) je celkem šest. Jsou číslovány od spodní části obce (č. 1 - Kocanda) po horní část obce (č. 6 - Zašív). Jsou ke stažení ve formátu pdf.
Mapa č. 1: Kocanda - č.p. 2 (Volfovi)
Mapa č. 2: č.p. 2 (Volfovi) - točka
Mapa č. 3: točka - kostel / Chaloupky
Mapa č. 4: kostel / Chaloupky - č.p. 253 (Krobot René)
Mapa č. 5: č.p. 253 (Krobot René) - č.p. 67 (Sloukovi)
Mapa č. 6: č.p. 67 (Sloukovi) - Cukrlínka - Zašív
 
Hlavní trasa kanalizace: červená čára
Přípojky k jednotlivým nemovitostem: fialová čára ukončená fialovým kruhem (místo pro jímku)
Označení přípojek: fialový text "Čsd" s číslem popisným (např. Čsd 106 označuje přípojku k nemovitosti č.p. 106)
Žlutý kruh: trvale neobydlené nemovitosti
Pro majitele nemovitostí, kteří chtějí nahlédnout do projektové dokumentace v tištěné podobě nabízíme možnost osobní návštěvy na OÚ Písařov.

1. 2. 2016 Popis plánovaného systému kanalizace pro naši obec

Již dříve jsme vás informovali o průběhu prací na realizaci projektu splaškové kanalizace v naší obci. Jak jsme uvedli, rozhodli jsme se pro kanalizaci tlakovou. Tato varianta vyplynula z následujících okolností. Pro dříve zvažovanou gravitační kanalizaci se nepodařilo uzavřít smlouvy se všemi majiteli pozemků na centrální stoce. Pro některé části obce, které jsou v protispádu (Familie) by bylo nutné vybudování přečerpávací stanice. Při finanční náročnosti a vzhledem k rozlehlosti obce, bychom se navíc zřejmě dostali nad náklady, které jsou hrazeny z dotací jako efektivní. Zbytek by musel být pokryt z vlastních zdrojů.

Tlaková kanalizace má oproti klasické gravitační celou řadu výhod. Pořizovací náklady jsou zhruba 50 % . Potrubí je menších průměrů, odpadá nutnost šachet na každém lomovém bodu, není tedy nutno tolik výkopových prací, dají se použít i bezvýkopové metody (viz. níže). Kanalizace nemusí být ve spádu, dají se obejít problematické pozemky a v maximální míře se dají využít pozemky obecní a v neposlední řadě, čistička odpadních vod nemusí být na nejnižším bodě systému.

Nevýhodou tlakové kanalizace oproti gravitační je její provoz, resp. nutnost použití technologií. U každé nemovitosti bude umístěna jímka s čerpadlem, do které budou svedeny odpadní vody z domu a po dosažení odtokové hladiny čerpadlem předávány do systému. Z toho vyplívá nutnost připojení čerpadla ke zdroji elektrické energie, nejlépe třífázové. Čerpadlo o příkonu 1,1 KW odčerpá maximálně 0,9 litrů za sekundu. Při 100 m3 za rok by tedy celková spotřeba měla být mezi 30 – 40 kWh v závislosti na poloze čerpadla oproti stoce.  Rozvaděč a jištění jsou součástí technologie. Zvažovali jsme i možnost odkanalizování podtlakovou kanalizací, kdy je jímka namísto čerpadla vybavena sacím ventilem a na čističce odpadních vod je výkonná vývěva která odpadní vody nasává. Tato technologie má oproti námi zvolené tu nevýhodu, že pokud dojde k poruše sacího ventilu (zůstane otevřený) dojde k zavzdušnění a nefunkčnosti celého systému, závada se musí pracně  hledat a následně odstranit. U tlakové kanalizace toto při poruše čerpadla nehrozí. Čerpadla budou vybavena GSM modulem, a při poruše se odešle chybové hlášení do kontrolní místnosti čističky. Poté bude čerpadlo vyměněno. Většina poruch je ovšem způsobena nesprávným používáním, resp. vhazováním předmětů, které do kanalizace nepatří. V tomto směru bude provedena náležitá osvěta.

Bezvýkopové technologie jsou velkým přínosem jak v důsledku snížení dopadu výstavby na občany, provozu na komunikacích tak i ve zmenšení objemu přepravovaných a ukládaných zemin. Metoda horizontálního vrtání dovoluje překonávat členité prostředí, různé druhy terénních překážek jako je potok, mostky, cesty, komunikace, hustá zástavba. Technologie je příznivá pro životní prostředí, neničí kořenový systém ani půdu. Díky ní se vyhneme hluku, nečistotě i prachu a také rozkopaným komunikacím. Metoda je navíc levnější než klasické výkopové práce. Nutností je ovšem vykopání startovací, případně cílové jámy. Touto metodou se dají hloubit úseky dlouhé až 100 metrů. Použitím nejnovějších zařízení pro řízené vrtání jako je použití sondy radiové detekce, se rovněž můžeme vyhnout havárii, například v důsledku kolize stavby nezakreslené na dokumentaci projektu.  V řízené hlavě je umístěna sonda - snímač, který lokalizuje polohu. Během vrtání se používá směs vody a bentonitu, jejíž úkolem je mimo jiné transport zeminy z otvoru, stabilizace vybudovaného tunelu a také chlazení pracujících nástrojů. Díky pečlivě naplánované trase zůstanou kořeny stromů, kabely, vodovod, kanalizace i pilotovaná hlava nepoškozeny. Pro získání požadovaného průměru, se namísto pilotované hlavy namontuje speciální rozšířená hlava, která se vrací zpět po vytyčené trase a rozšiřuje pilotní vrt. Toto může být prováděno několikrát až do požadovaného průměru. Bezprostředně za rozšiřovací hlavou se montuje prvek, který má být protažen. Celá operace probíhá bez problémů díky použitému řezivu (bentonitu). Těživo se transportuje do výkopu a po ztuhnutí se tím tunel zpevňuje. Složení řeziva, tj. množství bentonitu a vody závisí zejména na druhu půdy. Materiál trubního vedení se používá nejčastěji plast (PE-HD).

LISTOPAD 2015 (OBECNÍ ZPRAVODAJ)

Aktuální informace z obce

Ve spolupráci s firmou Promed Brno intenzivně pracujeme na tvorbě projektové dokumentace (plánu) ke kanalizaci. V souvislosti s tímto projektem budou zástupci obce, popř. projektant firmy Promed, navštěvovat majitele nemovitostí v Písařově s cílem zjistit nejvhodnější možný způsob napojení jednotlivých domů na plánovanou kanalizaci. 

KVĚTEN 2015 (OBECNÍ ZPRAVODAJ)

Aktuální stav projektu na kanalizaci v Písařově 

Dovolujeme si vám předložit souhrn aktuálních informací k výstavbě kanalizace v obci. V současné době probíhá zaměřování kanalizace firmou Ing. Igor Vychopeň GEOCART Šumperk. Firma provádí výškopis a polohopis pro kanalizaci, jehož součástí je zaměření komunikací a polohy domů vůči komunikaci. Tyto práce jsou nezbytné pro projektovou dokumentaci ke splaškové kanalizaci a čistírně odpadních vod v obci. Rovněž probíhá výběrové řízení na zhotovitele projektu. Zastupitelstvo obce Písařov po důkladném zvážení všech dostupných informací a referencí rozhodlo řešit odkanalizování obce tzv. tlakovou kanalizaci.

Předpokládá se odkanalizovaní obce v úseku Zašív (p. Peichl, č.p. 215) – Kocanda. Umístění čistírny odpadních vod (dále jen ČOV) je plánováno do prostoru obecního pozemku za domem č.p. 111 (naproti mlýnu).

Rámcový harmonogram projektu je následující:

Dokumentace pro územní rozhodnutí – 12/2015, Projektová dokumentace pro stavební povolení – 7/2016, Žádost o dotaci na kanalizaci – 2/2017, Předpokládaná realizace projektu – v letech 2017 – 2018.

Přepokládá se, že bude žádáno o dotaci, realizace bez mimorozpočtových zdrojů je nereálná. Hrubý odhad celkových nákladů je 45 mil. Kč. Ze zkušeností z okolních obcí víme, že dotace tvoří cca 2/3 celkových výdajů. Průměrná cena jedné domovní přípojky včetně domovní čerpací jímky je odhadována na 50.000,- Kč (potrubí, čerpací jímka s vystrojením, montáž, práce). V minulých programovacích obdobích pro dotace byly náklady na domovní přípojky u tlakové kanalizace uznatelným výdajem projektu. V podmínkách pro nové programovací období dotací je snaha Ministerstva životního prostředí tyto výdaje vyřadit z uznatelných nákladů, definitivní podoba podmínek však není známa. V případě, že by domovní přípojky nebyly zařazeny do uznatelných výdajů, musí Zastupitelstvo obce rozhodnout, zda bude domovní přípojky hradit obec nebo zda bude požadována finanční spoluúčast občanů.

Vzhledem k potřebě určení polohy přípojky a čerpací jímky, a také uzavření smluv potřebných k územnímu rozhodnutí budou majitelé jednotlivých nemovitostí v druhé polovině roku 2015 navštíveni projektantem, popř. zástupci obce.

Připomínáme, že řádná likvidace odpadních vod je ze zákona povinností každého vlastníka nemovitosti. Za řádnou likvidaci je považováno: a) schválený septik s platným povolením pro vypouštění odpadních vod,        b) nepropustná jímka s doložením o pravidelném vyvážení, c) čistírna odpadních vod s platným povolením k vypouštění či vsaku. Každý, kdo nelikviduje odpadní vody předepsaným způsobem, se vystavuje finančnímu postihu ze strany odboru životního prostředí.

Dále uvádíme popis a princip fungování tlakové kanalizace.    

Tlaková kanalizace a její specifikace

Veškeré odpadní splaškové vody z jednotlivých nemovitostí jsou gravitačně svedeny do čerpacích šachet na pozemku vlastníka každé nemovitosti. Z těchto čerpacích šachet vedou přípojky tlakové kanalizace (podružné tlakové řady) do veřejné tlakové kanalizace. Čerpací šachta je vybavena objemovým čerpadlem s drtičem         a dopravním tlakem cca 0,6 Mpa (6,0 atm). Dopravní množství čerpadla je cca 45 l/min, příkon cca 1,1 kW. Hlavní výtlačná potrubí jsou v dimenzích od D50 a výše. Tlaková kanalizace umožňuje umístění ČOV velmi variabilně, neboť není třeba se zabývat výškovým umístěním vůči přírodní stoce (potoku).

Výhody tlakové kanalizace:

 • nižší náklady na materiál - malý průměr potrubí (průměr podobný jako u vodovodu, použité dimenze začínají na profilu D50),
 • menší objem zemních prací při výstavbě trubních rozvodů než u gravitační kanalizace, podvrty, resp. podtlaky, vč. podružných tlakových řadů,
 • potrubí tlakové kanalizace bude ukládáno v celé trase do výkopu s krytím cca 1,6 m tj. hloubka s výkopem téměř vždy 1,7 m,
 • u potrubí není nutno dodržovat přesný jednotný spád, na výstavbu je tato kanalizace mnohem méně náročná než gravitační,
 • variabilita v místě umístění ČOV – není třeba splaškové odpadní vody před ČOV přečerpávat,
 • tlakový systém odkanalizování obce je vhodný v území, kde je:
 • vysoká hladina podzemní vody,
 • roztroušená zástavba a dlouhé domovní přípojky,
 • nepříznivé geologické poměry,
 • stísněné prostory pro umístění kanalizace na veřejném pozemku.

Nevýhody tlakové kanalizace:

Systém vyžaduje uzavření smlouvy o věcném břemeni na soukromé pozemky s vlastníky nemovitostí na zřízení „práva chůze, jízdy, oprav, kontroly a údržby kanalizační stoky (výtlaku), včetně domovních přípojek“. Vlastník nemovitosti je vždy (pokud je to možné) dopředu informován o nutnosti vstupu na pozemek.

Dále je vlastník nemovitosti omezen v užívání pozemku stejně jako u vodovodní přípojky tím, že nesmí:

 • provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup ke kanalizační domovní přípojce, nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,
 • vysazovat trvalé porosty – keře a stromy,
 • provádět skládky jakéhokoliv odpadu,
 • provádět terénní úpravy jen s písemným souhlasem budoucí strany oprávněné.

V době výpadku elektrické energie nejsou z odkanalizovaného území odváděny splaškové odpadní vody (v čerpací šachtě je však havarijní objem na cca 1-2 dny, což tento problém eliminuje).

Provozní náklady tlakové kanalizace jsou vzhledem ke gravitaci vyšší a z části jsou přeneseny na vlastníka nemovitosti (roční náklady za el. energii na provoz čerpadla se pohybují kolem 800,- Kč za rok). Toto je však kompenzováno nižším stočným, které je dáno polovičními pořizovacími náklady tlakové kanalizace oproti kanalizaci gravitační.

Nutnost pravidelné údržby čerpadel, umístěných v čerpacích jímkách.

Omezená životnost technologického vybavení (čerpadel) – po určité době je nutná nová investice do tohoto vybavení – oprava, příp. výměna.

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, pondělí 27. 5. 2024
slabý déšť 21 °C 11 °C
slabý déšť, slabý jihovýchodní vítr
vítrJV, 3.77m/s
tlak1020hPa
vlhkost66%
srážky2.01mm

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Facebook

Sponzoři a partneři