Menu
Obec Písařov
ObecPísařov

Historie

V dávných dobách zasahovalo moře od severu až k okraji obce. Později byly všude v okolí rozsáhlé pralesy, jimiž vedly pouze obchodní a strážní stezky. Jedna z nich vedla kolem Kocandy a sv. Trojice směrem na Červenou Vodu.

Obec byla založena při kolonizaci v druhé polovině 13. století. O založení žádnou zprávu nemáme. Z názvu lze však dovodit, že byla založena nějakým Písařem.
           

Historie v datech

r. 1278 První zmínka o obci v privilegiu štítecké rychty. Toho roku dal Protiven ze Zábřehu Eberhardovi, jeho dědicům a nástupcům štíteckou rychtu do trvalé držby včetně 15 vesnic. Mezi nimi uvedena i villa Scriptoris - Písařov.
Privilegium je obsaženo v listině z r. 1365, dle níž Zdeněk ze Šternberka prodal svou rychtu ve Štítech nějakému Heylinovi a to se všemi právy, užitky a příslušenstvími uvedenými v privilegiu.
 
r. 1350 měl Písařov již faru a kostel. Tyto byly přičleněny k nově zřízenému biskupství v Litomyšli.
 
r. 1464 prodal Matouš ze Šternberka část štíteckého panství včetně Písařova bratřím Janu a Jiřímu Tunklům z Brníčka. Avšak už před tím musel spolu s ostatními obcemi odebírat pivo ze zábřežského pivovaru.

r. 1493 poprvé uvedeno jméno písařovského občana. Toho roku pohnal k soudu Jindřich Tunkl Jana z Dalčic o 10 hřiven grošů za to, že přijal za svého poddaného jeho člověka Pechaně z Písařova, který utekl z jeho vesnice.

r. 1510 prodal Jindřich Tunkl zábřežské panství s příslušenstvím bohatému rytíři Mikuláši Trčkovi z Lípy a na Lichtenburce. Panství zahrnovalo mimo jiné i ves Písařov s kostelním podacím, Jakubovice, Březnou, Kupcov, Hartvíkov, Bušín a Janišov.

r. 1512 Mikuláš Trčka, sídlící na Opočně, vyměnil panství Zábřeh a Rudu / tedy i Písařov / s Ladislavem z Boskovic za Svojanov u Poličky.

r. 1516 podle berního rejstříku náležel Písařov k zábřežskému panství. Žilo tu pouze 6 usedlých, od nichž fojt Pavel a konšel Jan přinesli 21 a půl grošů berně.

r. 1550 kolem uvedeného roku dostala se fara do správy nekatolíků. Ještě

v r. 1615 se fara uvádí ve správě kněze bratrského.

r. 1596 prodali poručníci nezletilého Ladislava Velena z Žerotína část panství Janu ml. z Žerotína. Mezi 19 vesnicemi se uvádí i Písařov. Zůstala povinnost odebírat pivo z panského pivovaru zábřežského.

r. 1615 Ladislav Velen koupil od Přemysla z Žerotína rudské panství zpět. V trhové smlouvě se uvádí i Písařov s kostelním podacím.

r. 1618 dle rudského urbáře / byl to soupis pozemkového majetku poddaných a předpis z něho plynoucích platů a dávek /bylo v obci již 47 usedlých, z toho 28 rolníků, 2 zahradníci a 17 chalupníků.

r. 1624 farnost zrušena, Písařov přidělen do Štítů.

r. 1713 - 14 v obci zuřil mor, zhoubné nemoci podlehla polovina obyvatel. Zachvácen celý dolní konec.

r. 1720 konali Jesuité ve Štítech a v Písařově velké misie. Při nich nalezeny u tajných přívrženců sekty českobratrské uschované náboženské knihy. Tyto jim byly odňaty a spáleny.

r. 1770 obec má vlastní utrakvistickou školu.

r. 1785 postaven nynější kostel a zasvěcen Rozeslání sv. apoštolů. Původní malý a dřevěný stál na místě dnešního hřbitova.

r. 1840 započato se stavbou císařské silnice kolem Kocandy. Obci se dostalo lepšího spojení se světem.

r. 1848 zrušena feudální závislost. Prvním voleným starostou se stal tehdejší rychtář Vavřinec Partch, po něm Frant. Pecha.

r. 1866 válka prusko - rakouská. V obci mnoho vojska, dělostřelectvo soustředěno na Homoli.

r. 1890 založen místní sbor hasičský.

r. 1896 zřízen c.k. poštovní úřad a připojen pěším poslem na Štíty.

r. 1912 založen Sokol - první jednota v okolí sdružující i zájemce ze sousedních vesnic.

r. 1913 - 14 stavba nové silnice obcí.

r. 1914-18 první světová válka, padlo 50 místních občanů.

r. 1921elektrifikace obce.

r. 1923 odhalen pomník padlým.

r. 1924 odhalen pomník T. G. Masaryka.

r. 1927 poprvé v provozu telefon.

r. 1933 založen sportovní klub, zřízeno oplocené hřiště.
dokončen Sbor českých bratří - v moderním slohu.

r. 1938 - 45 druhá světová válka. Nesouhlas s okupací vyjádřili občané tím, že
v doplňujících volbách do říšského sněmu  4.12.1938 byla většina "proti".
Škola byla omezena na obecnou. Čechům odebrány rozhlasové přístroje.
V obci i v okolí působila partyzánská skupina.
Obec osvobozena 8.5.1945.

r. 1946-7 odstěhovalo se 184 místních občanů.

r. 1958 přestavěna bývalá tírna pro účely TJ Tatran.

r. 1968 dokončena nová samoobsluha, náklad 600 tisíc Kč.
V témže roce uspořádán  I. sjezd rodáků a přátel. Od té doby konány sjezdy rodáků a přátel vždy po deseti letech.

r. 1975 dokončen veřejný vodovod, 2 etapy o nákladu 3 800 tisíc Kč a dále přístavba MNV a pošty u Tatranu o nákladu 500 tisíc Kč.

r. 1978 dokončen areál tří lyžařských můstků nákladem 670 tisíc Kč.

r. 1979 otevřena nová mateřská škola pro 60 dětí, náklad 3 200 tisíc Kč.

r. 1997 provedeno rozšíření telefonní sítě.
v bývalém hostinci u Šlesingrů zavedena firmou VEMII montáž jízdních kol /zrušena v roce 2004/.

r. 1998 schválen nový obecní znak a prapor.

r. 2003 oslava 725 let obce spojená se sjezdem rodáků.
Vydána kniha „Písařov, minulost obce“.

r. 2004 ukončeno vyučování v horní škole (č.p. 219)

r. 2005 vznikl  SK Pašerák Písařov

r. 2008 oslava 730 let obce spojená se sjezdem rodáků
obnovena expozice „školního muzea“ v budově obecního úřadu
r. 2009 postavena Roubenka pod strání (vinárna ve středu obce)

r. 2010 ukončeno vyučování v dolní škole (č.p. 216)
dokončena rozsáhla přestavba budovy mateřské školy (sloučení provozů) 
 

Kartáčnictví a jeho historie

Nejrozšířenější domácí výrobou v obci bylo kartáčnictví. Už v r. 1910 zde bylo 29 kartáčnických živností. K dalšímu rozmachu došlo za 1. světové války a zejména po ní.
V 30.letech bylo v obci až 70 samostatných výrobců a více než sto rodin, které se zabývaly natahováním a výrobou dřevek. Kartáče natahovaly i školní děti. Mnoho podomních obchodníků jezdilo do světa doma vyrobené zboží prodat. Říkalo se, že Pisaráci nejsou nikdy všichni doma a až budou, že bude konec světa.
Postupem času se výroba kartáčů i dřevek modernizovala. Výroba se soustředila především v továrně u Kubíčků. Tato však byla znárodněna, převzaly ji Orlické a potom Spojenékartáčovny Pelhřimov. Od r. 1964 zde byla provozovna VD Dřevotvar Šumperk.
VD Dřevotvar zde ukončilo svoji činnost v roce 1999. Od roku 1999 v provozovně pracuje pouze několik zaměstnanců KART Verneřice. Od roku 2011 funguje v provozovně soukromá firma.    
 

Celková charakteristika obce

Písařov je nevelká obec v okrese Šumperk ležící při státní silnici č. l/ll mezi Červenou Vodou a Šumperkem. V okolí je známá z dřívější doby výrobou kartáčů, obchodováním s nimi, pašováním zejména cukerinu a typickou mluvou. K obci patří od roku l919 osada Bukovice, do té doby samostatná obec. Podle sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 má obec 709 obyvatel, 266 domů, z toho 184 obydlených trvale. Z celkové výměry obce 1885 ha připadá na Písařov 1500 ha a na Bukovici 385 ha. V rozlehlém písařovském katastru převažují lesy / 49% /, v bukovském potom orná půda / 76% /.

Písařov

Patří mezi nejstarší obce na štítecku. První písemná zpráva je z roku 1278. V roce 1890 zde žilo 1823 obyvatel. Od té doby jejich počet klesal. Počet domovních čísel dosahoval až 250. Nadmořská výška je u Kocandy 500 m n.m., na Zašívě 700 m n.m. Úředně stanovená průměrná výška je 552 m n.m. Z občanského vybavení je zde základní škola a mateřská škola, obchod s potravinami, prodejna masa, vinárna a odesílací pošta a obecní úřad.
Památkově chráněn je statek čp. 104, nejstarší památkou je potom zvon na kostele z roku 1550.
 

Bukovice

Nejstarší písemná zpráva je z roku 1480. V roce 1890 zde žilo 415 obyvatel. Od té doby jejich počet opět klesal. Počet domovních čísel dosahoval až 79. Nadmořská výška je 459 až 490 m n.m. Průměrná výška je 475 m n.m. Z občanského vybavení je zde restaurace Kocanda. Památkově chráněna je dřevěná zvonička z konce 19. století.
 
Geologicky patří Písařov do Orlicko-kladského krystalinika, převládá rula. Bukovice patří k České křídové pánvi s mocnými usazeninami slínovců a pískovců.
 
Horopisně patří Písařov do podhůří Jeseníků, Bukovice je součástí Kladské kotliny a její Kralické brázdy.
 

Vodstvo

Písařov i Bukovice patří k úmoří Černého moře. Písařovský potok i Čistá z Bukovice vtékají společně do říčky Březná a dále do Moravské Sázavy, Moravy a Dunaje.
 
Klimaticky patří Písařov do chladné oblasti, Bukovice potom do oblasti mírně teplé.
 
Název obce byl původně v roce 1278 villa Scriptoris, v roce 1358 Pisarzovicz, v roce 1586 ves Pysarzow. Roku 1669 Pisarow, později Písařov, německy Schreibendorf.
Název Bukovice vznikl dle umístění u buků, německy Bukowitz.
Písařov byl vždy převážně český, Bukovice však do roku 1945 převážně německá.
 

Některé objekty v obci

Kocanda - známá restaurace při vjezdu do Písařova u státní silnice I./11.       

Řím. kat. kostel - zasvěcen  Rozeslání sv. apoštolů z roku 1785 se zvonem z roku 1550.

Sbor Českých bratří - postaven v roce 1933.

Budova obecního úřadu - původně družstevní tírna postavena v roce 1907, v roce 1923 provedena přístavba sokolovny, v roce 1958 provedena rekonstrukce pro kulturní a sportovní účely TJTatran, v roce 1975 provedena přístavba pošty.

Dolní škola čp. 216 - postavena v roce 1897, vyučování ukončeno v roce 2010.

Horní škola čp. 219 - bývalá měšťanka, byla postavena německým spolkem
Schulverein v roce 1887. R. 1893 byla předána obci s tím, že se tu má učit pouze německy. Od r. 1919 do r. 1938 byla zde měšťanská škola. R. 1967 dokončena přístavba dílen a upraveno okolí. Na budově je pamětní deska partyzánského velitele Jana Háječka, který zde v letech 1938 - 1944 učil. V roce 2004 vyučování zrušeno. 

Mateřská škola - byla postavena v roce 1979, v roce 2010 prošla razantní rekonstrukcí. Od roku 2010 je zde sloučen provoz základní a mateřské školy.

Pomník obětem obou světových válek - v podstavci je uvedeno 50 jmen obětí 1.světové války a dále pamětní deska věnovaná 7 padlým a umučeným příslušníkům odboje ve 2. světové válce.

Pomník  T. G. Masaryka - postaven v roce 1924.
 
Roubenka pod straní - stylová vinárna v centru obce, postavena v roce 2009.
 
Památkově chráněné objekty
Písařov - zemědělská usedlost čp. 104

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Počasí

dnes, úterý 16. 4. 2024
slabý déšť 7 °C 2 °C
slabý déšť, čerstvý západní vítr
vítrZ, 8.96m/s
tlak1010hPa
vlhkost95%
srážky4.14mm

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Facebook

Sponzoři a partneři